bao-hiem-tai-nan-con-nguoi

Bảo hiểm Tai nạn Con người hỗ trợ chi phí điều trị và trợ cấp cho Người được bảo hiểm trong trường hợp bị tổn thương thân thể xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm thương tật toàn bộ tạm thời, thương tật bộ phận vĩnh viễn, và thương​ tật toàn bộ vĩnh viễn.

RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

  • Tử vong, thương tật vĩnh viễn
  • Phụ cấp mất thu nhập trong thời gian nghỉ điều trị
  • Chi phí y tế phát sinh trong vòng 52 tuần kể từ ngày xảy ra tai nạn

BỒI THƯỜNG TAI NẠN

1/ Tử vong/thương tật vĩnh viễn

  • Tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 30 tháng lương
  • Thương tật bộ phận vĩnh viễn: bồi thường theo tỷ lệ

2/ Phụ cấp lương trong thời gian nghỉ điều trị tai nạn

  • Bồi thường theo số ngày nghỉ thực tế: Tối đa 6 tháng lương

3/ Chi phí Y tế

  • Bồi thường theo hóa đơn thực tế, giới hạn tối đa 10% số tiền bảo hiểm chính (Số tiền bảo hiểm ở quyền lợi A)

Bảo hiểm Liberty chắc chắn sẽ mang đến cho bạn một giải pháp thích hợp với mức phí cạnh tranh.​

One Thought on “Bảo hiểm Tai nạn Con người”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *