bảo-hiểm-cháy-nổ
Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có cơ sở có nguy cơ về cháy nổ đều phải thực hiện nghĩa vụ mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật.
Cách tính phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc​

Phí mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc = tỷ lệ bảo hiểm x số tiền bảo hiểm (chưa tính thuế GTGT 10%), trong đó tỷ lệ bảo hiểm đã được quy định rõ trong biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, phụ lục 3, thông tư 220/2010/TT-BTC.

Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo biểu phí trên là mức phí bảo hiểm tài sản​ được tính trên cơ sở 1 năm. Trường hợp thời gian bảo hiểm khác 1 năm, phí bảo hiểm được tính tương ứng theo tỷ lệ của thời hạn bảo hiểm.

Đối với số tiền bảo hiểm được xác định theo giá trị trung bình thì phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc được tính trên cơ sở giá trị trung bình đó. Đối với số tiền bảo hiểm được xác định theo giá trị tối đa thì phí bảo hiểm được tính toán cụ thể như sau:

  • Khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, phí bảo hiểm được tính trên cơ sở giá trị tối đa theo thông báo của bên mua bảo hiểm. Công ty bảo hiểm chỉ được thu trước 75% số phí bảo hiểm tính trên cơ sở giá trị tối đa này.
  • Cuối thời hạn bảo hiểm, căn cứ các giá trị tối đa, doanh nghiệp bảo hiểm tính giá trị tài sản tối đa bình quân của cả thời hạn bảo hiểm và tính lại phí bảo hiểm trên cơ sở giá trị tối đa bình quân này. Nếu phí bảo hiểm được tính lại nhiều hơn phí bảo hiểm đã nộp thì bên mua bảo hiểm phải trả thêm cho doanh nghiệp bảo hiểm số phí bảo hiểm còn thiếu. Nếu số phí bảo hiểm được tính lại này thấp hơn số phí bảo hiểm đã nộp thì doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn trả số chênh lệch cho bên mua bảo hiểm. Tuy nhiên, số phí bảo hiểm chính thức phải nộp không được thấp hơn 2/3 số phí bảo hiểm đã nộp.
  • Nếu trong thời hạn bảo hiểm đã có tổn thất được doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường và số tiền bồi thường vượt quá giá trị tối đa bình quân tính đến thời điểm xảy ra tổn thất thì số tiền đã bồi thường được coi là số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm được tính trên cơ sở số tiền bảo hiểm này.

Liberty Insurance

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *